misja szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Brzesku zapewnia swoim uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, kreatywności, wrażliwości, samodzielności, otwartości na drugiego człowieka i problemy regionu, Polski i Europy.
 

Procedura zwolnienia ucznia:

• przez rodzica

Zwolnień z Zespołu uczniów przebywających na jej terenie dokonuje Dyrekcja Zespołu w uzgodnieniu z wychowawcą lub nauczycielami uczącymi:

a. uczeń może być zwolniony z lekcji na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) do Dyrekcji Zespołu,

b. wniosek rodziców (opiekunów prawnych) w pierwszej kolejności winien być zaopiniowany przez nauczycieli uczących a następnie zatwierdzony przez Dyrekcję Zespołu,

c. w przypadku braku pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych) rodzice mają obowiązek osobiście odebrać swoje dziecko ze szkoły;

• w przypadku zachorowania w szkole

1. Uczeń w przypadku zachorowania w szkole w czasie lekcji powinien zgłosić się do higienistki szkolnej po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego lekcję. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa choremu (zwolnionemu) uczniowi.

2. Uczeń, który zgłosił się do higienistki szkolnej z zajęć szkolnych może być zwolniony tylko wówczas, gdy rodzice osobiście odbiorą go ze szkoły.

3. Nauczyciel po zakończonej lekcji powinien uzyskać informację od higienistki o losach ucznia w przypadku zwolnienia ucznia dokonuje wpisu w dzienniku lekcyjnym od lekcji, z której uczeń został zwolniony, wpisując literę „R”.

4. W innych przypadkach (zachorowanie ucznia przed zajęciami szkolnymi lub w czasie przerwy) wychowawca może uzyskać informację o zwolnieniu ucznia od higienistki szkolnej.

 

Aneks do procedury zwolnień z zajęć obowiązujący w ZSP Nr 1 w Brzesku

1. Uczeń uzyskuje zwolnienie według dotychczasowej procedury. Po uzyskaniu zgody „zeszyt kontaktu z rodzicem” pozostawia u dyrekcji szkoły i odbiera w dniu następnym.

2. W przypadku zwolnienia ucznia przez rodzica osobiście – rodzic jest zobowiązany zgłosić się do gabinetu dyrekcji szkoły, wylegitymować się i potwierdzić pisemnie zwolnienie ucznia ze szkoły.

3. W przypadku, gdy nauczyciel nie wyrazi zgody na zwolnienie ucznia, a następnie stwierdzi jego nieobecność na zajęciach, po zakończeniu lekcji nauczyciel zobowiązany jest poinformować o tym fakcie dyżurującego dyrektora, dokonując zapisu tego faktu w zeszycie. Dyrekcja szkoły kontaktuje się z rodzicem w celu przekazania informacji o nieobecności dziecka.

4. W przypadku, gdy nauczyciel stwierdził nieobecność ucznia na swoich zajęciach lekcyjnych przy wcześniejszej obecności w szkole, to po danej lekcji telefonicznie informuje rodziców ucznia o nieobecności na lekcji. Fakt ten potwierdza wpisem do dziennika. Jeżeli nauczycielowi nie uda się skontaktować z rodzicami, przekazuje tę informację osobiście do dyżurującego dyrektora (wpis w zeszycie).

5. W sytuacji, gdy w trakcie zajęć lekcyjnych uczeń opuszcza salę bez zgody nauczyciela, prowadzący zajęcia jest zobowiązany po zakończeniu lekcji do przekazania tej informacji dyrektorowi dyżurującemu (wpis w zeszycie). Dyrektor powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o tym fakcie.

6. Jeśli w czasie przerwy nauczyciel stwierdzi samowolne opuszczenie szkoły przez ucznia, informuje o tym wychowawcę klasy, który bezwzględnie powiadamia rodziców o nieprzestrzeganiu przez ucznia zapisów statutowych związanych z bezpiecznym pobytem w szkole.

Login - tylko zarejestrowani

  Kontakt

 tel. 14 6863200
 fax. 14 6863837


 Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt: Gabriela Aleksiewicz

Ankara Escort istanbul Escort Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort Gaziantep Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort