Szanowni Państwo! Drodzy Ósmoklasiści! 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostały podane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz.657) 

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Liceum i Technikum (filmy dostępne powyżej) oraz z kryteriami rekrutacyjnymi i warunkami naboru na rok szkolny 2020/2021 (zakładka Rekrutacja).

 

KOMUNIKAT!!! 

Przypominamy kandydatom rekrutującym do Technikum im. J. Piłsudskiego, że do 18 sierpnia 2020r. są zobowiązani złożyć wraz z dokumentami postępowania rekrutacyjnego zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (badanie należy wykonać u lekarza medycyny pracy). 

Informujemy, że w naszej szkole będzie możliwość wykonania takich badań w dniach 

17-18 sierpnia 2020r. i równocześnie przedłożenia w tym samym dniu ww. zaświadczenia.

******************************************************************************* 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 do klas I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika

na rok szkolny 2020/2021

według stanu prawnego od 19 maja na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 - kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika składają wnioski o przyjęcie do Liceum /wniosek wydrukowany z systemu Vulcan/

Wniosek wydrukowany z systemu Vulcan i podpisany, kandydat lub rodzice kandydata składają do sekretariatu szkoły lub w formie skanu oryginału wniosku (forma PDF) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz.15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz w tym terminie istnieje możliwość dostarczenia:

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz.15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje.

Do 4 sierpnia 2020r. - weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w oświadczeniach.

12 sierpnia 2020r. godz.12.00 – podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz.15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum (w terminach do 10 lipca - świadectwo i do 4 sierpnia - zaświadczenie o wynikach egzaminu).

Do wniosku ponadto można dołączyć: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego obowiązani są dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Kandydaci - laureaci konkursów i olimpiad dostarczają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

19 sierpnia 2020r. godz.14.00podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do Liceum i listy kandydatów nieprzyjętych i informację o liczbie wolnych miejsc.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do Liceum, o przyjęciu będzie decydował Dyrektor Szkoły.

 

 

********************************************************************************

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 do klas I Technikum im. J. Piłsudskiego

na rok szkolny 2020/2021

według stanu prawnego od 19 maja na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 - kandydaci do Technikum im. Józefa Piłsudskiego składają wnioski o przyjęcie do Technikum /wniosek wydrukowany z systemu Vulcan/

Wniosek wydrukowany z systemu Vulcan i podpisany, kandydat lub rodzice kandydata składają do sekretariatu szkoły lub w formie skanu oryginału wniosku (forma PDF) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz.15.00 - kandydaci dokonują uzupełnienia wniosku o przyjęcie do Technikum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz w tym terminie istnieje możliwość dostarczenia:

  • Kwestionariusza osobowego,
  • 3 opisanych fotografii,
  • oświadczenia o woli uczęszczania na lekcje religii,
  • oświadczenia o woli uczęszczania na lekcje etyki.

Od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020r. - wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy.

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz.15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Technikum o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje.

Do 4 sierpnia 2020r. - weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Technikum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12 sierpnia 2020r. godz.12.00 – podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz.15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Technikum (w terminach do 10 lipca - świadectwo i do 4 sierpnia - zaświadczenie o wynikach egzaminu).

Do wniosku ponadto można dołączyć: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum obowiązani są dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Kandydaci - laureaci konkursów i olimpiad dostarczają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

19 sierpnia 2020r. do godz.14.00  podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do Technikum i listy kandydatów nieprzyjętych i informację o liczbie wolnych miejsc.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 Technikum, o przyjęciu będzie decydował Dyrektor Szkoły.