Kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
ul. Okulickiego 2
32-800 Brzesko
tel. 14 6863200   fax. 14 6863837
 
                      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 

  

Szanowni Państwo! Drodzy Ósmoklasiści! 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostały podane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz.657) 

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Liceum i Technikum (filmy dostępne powyżej) oraz z kryteriami rekrutacyjnymi i warunkami naboru na rok szkolny 2020/2021 (zakładka Rekrutacja).

 

KOMUNIKAT!!! 

Przypominamy kandydatom rekrutującym do Technikum im. J. Piłsudskiego, że do 18 sierpnia 2020r. są zobowiązani złożyć wraz z dokumentami postępowania rekrutacyjnego zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (badanie należy wykonać u lekarza medycyny pracy). 

Informujemy, że w naszej szkole będzie możliwość wykonania takich badań w dniach 

17-18 sierpnia 2020r. i równocześnie przedłożenia w tym samym dniu ww. zaświadczenia.

******************************************************************************* 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 do klas I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika

na rok szkolny 2020/2021

według stanu prawnego od 19 maja na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 - kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika składają wnioski o przyjęcie do Liceum /wniosek wydrukowany z systemu Vulcan/

Wniosek wydrukowany z systemu Vulcan i podpisany, kandydat lub rodzice kandydata składają do sekretariatu szkoły lub w formie skanu oryginału wniosku (forma PDF) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz.15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz w tym terminie istnieje możliwość dostarczenia:

  • Kwestionariusza osobowego,
  • 3 opisanych fotografii,
  • oświadczenia o woli uczęszczania na lekcje religii,
  • oświadczenia o woli uczęszczania na lekcje etyki.

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz.15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje.

Do 4 sierpnia 2020r. - weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w oświadczeniach.

12 sierpnia 2020r. godz.12.00 – podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz.15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum (w terminach do 10 lipca - świadectwo i do 4 sierpnia - zaświadczenie o wynikach egzaminu).

Do wniosku ponadto można dołączyć: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego obowiązani są dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Kandydaci - laureaci konkursów i olimpiad dostarczają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

19 sierpnia 2020r. godz.14.00podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do Liceum i listy kandydatów nieprzyjętych i informację o liczbie wolnych miejsc.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do Liceum, o przyjęciu będzie decydował Dyrektor Szkoły.

 

 

********************************************************************************

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 do klas I Technikum im. J. Piłsudskiego

na rok szkolny 2020/2021

według stanu prawnego od 19 maja na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 - kandydaci do Technikum im. Józefa Piłsudskiego składają wnioski o przyjęcie do Technikum /wniosek wydrukowany z systemu Vulcan/

Wniosek wydrukowany z systemu Vulcan i podpisany, kandydat lub rodzice kandydata składają do sekretariatu szkoły lub w formie skanu oryginału wniosku (forma PDF) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz.15.00 - kandydaci dokonują uzupełnienia wniosku o przyjęcie do Technikum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz w tym terminie istnieje możliwość dostarczenia:

  • Kwestionariusza osobowego,
  • 3 opisanych fotografii,
  • oświadczenia o woli uczęszczania na lekcje religii,
  • oświadczenia o woli uczęszczania na lekcje etyki.

Od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020r. - wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy.

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz.15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Technikum o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje.

Do 4 sierpnia 2020r. - weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Technikum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12 sierpnia 2020r. godz.12.00 – podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz.15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Technikum (w terminach do 10 lipca - świadectwo i do 4 sierpnia - zaświadczenie o wynikach egzaminu).

Do wniosku ponadto można dołączyć: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum obowiązani są dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Kandydaci - laureaci konkursów i olimpiad dostarczają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

19 sierpnia 2020r. do godz.14.00  podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do Technikum i listy kandydatów nieprzyjętych i informację o liczbie wolnych miejsc.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 Technikum, o przyjęciu będzie decydował Dyrektor Szkoły.

Login - tylko zarejestrowani

  Kontakt

 tel. 14 6863200
 fax. 14 6863837


 Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt: Gabriela Aleksiewicz

Ankara Escort istanbul Escort Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort Gaziantep Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort