Najczęściej zadawane pytania

 Liceum Ogólnokształcące

 Najczęściej zadawane pytania podczas rekrutacji do LICEUM

 

    *Jaka jest minimalna ilość punktów, aby wziąć udział w rekrutacji do LO?

Do klasy I LO przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej oraz uzyskali minimum 100 punktów.

   *Jakie dodatkowe kryteria brane są pod uwagę przy rekrutacji do LO ?

W przypadku większej ilości chętnych kandydatów niż liczba wolnych miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a. wyniki egzaminu ósmoklasisty,

b. oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z j. polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów (punktowane są przedmioty w zależności od wybranego oddziału). Dodatkowa informacja na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja /kryteria i warunki naboru kandydatów do klas pierwszych LO/ dział VI Rekrutacja do LO.

c. świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,

d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły (więcej informacji na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja /kryteria i warunki naboru kandydatów do klas pierwszych LO/ dział V rekrutacja do LO )

    * W jaki sposób dokonuje się rekrutacji do LO?

Nabór do LO jest prowadzony w systemie rekrutacji elektronicznej, należy dokonać rejestracji elektronicznej w systemie VULCAN, wypełnić i złożyć wniosek o przyjęcie do LO w sekretariacie szkoły. 

W systemie rekrutacji elektronicznej  Vulcan  oferta dla kandydatów będzie opublikowana zgodnie z pierwotnym planem 11 maja 2020r., tak aby kandydaci mogli się z nią zapoznawać. Kandydaci będą mogli tylko przeglądać ofertę BEZ możliwości logowania do systemu.

    * Do ilu szkół można złożyć wniosek o przyjęcie?

Wniosek można złożyć do nie więcej niż trzech szkół publicznych z zaznaczeniem preferencji (jako pierwszą zaznacza się najbardziej pożądaną szkołę, zaś jako ostatnią najmniej).

   * Ile oddziałów można wybrać w obrębie LO?

Można wybrać dowolną liczbę oddziałów Liceum (klas z określonymi rozszerzeniami), podając preferencję (w kolejności od najbardziej preferowanej klasy do najmniej).

   * Kiedy rozpoczyna się rejestracja kandydatów do LO na rok szkolny 2020/21?

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i zarządzeniu Kuratora Oświaty. Wszystkie dotychczasowe ustalenia dot. terminów od 10.04.2020 już nie obowiązują. 

   * Kiedy i gdzie można składać oryginał świadectwa ukończenia szkoły                            podstawowej?

Należy potwierdzić wolę przyjęcia do LO poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  - terminy zostaną dopiero określone przez Ministra Edukacji Narodowej.

    *Kiedy i gdzie będą ogłoszone wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do LO (po zakwalifikowaniu należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej wraz z wnioskiem). Wyniki rekrutacji będzie również można sprawdzić w systemie rekrutacji elektronicznej Vulcan.

   *Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone listy przyjętych do LO?

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w budynku szkoły w widocznym miejscu.

   *Jakich języków można uczyć się w LO?

Uczniowie Liceum uczą się języka angielskiego jako pierwszego - kontynuacja w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania. Drugim językiem jest język do wyboru przez ucznia: niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski. Jednak zawiązanie grupy międzyoddziałowej zależy od liczby chętnych.

   *Jakie oddziały są planowane w roku szkolnym 2020/21 w LO?

W roku szkolnym 2020/21 są planowane do utworzenia następujące oddziały:

klasa z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia (przedmiot dodatkowy: ratownictwo medyczne, podstawy psychologii);

klasa z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, historia, język angielski (przedmiot dodatkowy: edukacja medialno - techniczna oraz dziennikarstwo i media społecznościowe);

klasa z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, język niemiecki, geografia (przedmiot dodatkowy: podstawy iberystyki);

klasa z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, fizyka, język angielski (przedmiot dodatkowy: podstawy rysunku).

 

 *****************************************************************************

*****************************************************************************

 

  Technikum   

Najczęściej zadawane pytania podczas rekrutacji do TECHNIKUM

 

*W jaki sposób dokonuje się rekrutacji kandydatów do klas I Technikum?

Nabór do Technikum będzie prowadzony w systemie rekrutacji elektronicznej.  Kandydaci do Technikum muszą wcześniej dokonać rejestracji elektronicznej. 

W systemie rekrutacji elektronicznej  Vulcan  oferta dla kandydatów będzie opublikowana zgodnie z pierwotnym planem 11 maja 2020r., tak aby kandydaci mogli się z nią zapoznawać. Kandydaci będą mogli tylko przeglądać ofertę BEZ możliwości logowania do systemu.

Więcej informacji w zakładce: Rekrutacja – Dokumenty

          *W jakich kierunkach kształci szkoła?

W Technikum im. J. Piłsudskiego mamy do wyboru 6 kierunków:

technik rachunkowości, 

technik ekonomista, 

technik logistyk,

technik reklamy,

technik informatyk,

technik fotografii i multimediów.

           *Do ilu szkół można złożyć wniosek o przyjęcie?

Wniosek o przyjęcie do Technikum może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół. We wniosku określa się kolejność wyboru szkoły, podając preferencję (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).

           *Ile oddziałów można wybrać w obrębie Technikum?

Kandydaci w obrębie Technikum mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów z zaznaczeniem preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).

        *Jakie są najważniejsze terminy przeprowadzania postępowania                                     rekrutacyjnego?

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i zarządzeniu Kuratora Oświaty. Wszystkie dotychczasowe ustalenia dot. terminów od 10.04.2020 już nie obowiązują. 

    Które przedmioty są punktowane w poszczególnych klasach Technikum w                     procesie rekrutacji?

 

 

We wszystkich klasach przedmiotami punktowanymi są: język polski, matematyka, język angielski, informatyka.


   
* Jakie przedmioty rozszerzone są w poszczególnych klasach Technikum?

technik rachunkowości – matematyka

technik ekonomista – matematyka

technik logistyk – język angielski

technik reklamy – język angielski

technik informatyk – matematyka

technik fotografii i multimediów – język angielski

     *Jakich języków można uczyć się w szkole dodatkowo?

Drugi język kandydat wybiera z puli języków: język niemiecki,  język francuski, język rosyjski. Zawiązanie grupy zależy od liczby chętnych uczniów.

     *Jaka jest minimalna liczba punktów, która jest brana pod uwagę w procesie                rekrutacji?

W rekrutacji do Technikum im. J. Piłsudskiego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali liczbę punktów 80.

      *Czy do procesu rekrutacji potrzebne jest zaświadczenie lekarskie?

Tak, potrzebne jest zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie. 

      *Jak wygląda tryb odwoławczy w przypadku odmowy przyjęcia kandydata                   do szkoły?

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Więcej informacji w zakładce: Rekrutacja - Dokumenty