Kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
ul. Okulickiego 2
32-800 Brzesko
tel. 14 6863200   fax. 14 6863837
 
                      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 

Dokumenty rekrutacyjne

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

Szanowna/y Pani/Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. W szczególności:

a)   art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b)   art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej,

c)   art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia placówki,

d)   art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania

b)   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

c)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d)   przenoszenia danych,

e)   wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych,

f)    cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.

5. Pani/Pana dane nie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane*).

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostały podane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

Kryteria i warunki naboru kandydatów

 

do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego 

do klas pierwszych Technikum 

 

  

Materiały do pobrania

w formacie pdf

 

Kwestionariusz, zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Liceum

Kwestionariusz, zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Technikum

 

Oświadczenie rodziców - lekcje etyki 

Oświadczenie rodziców - lekcje religii 

Login - tylko zarejestrowani

  Kontakt

 tel. 14 6863200
 fax. 14 6863837


 Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt: Gabriela Aleksiewicz

Ankara Escort istanbul Escort Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort Gaziantep Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort